Vedtægter

 

Vedtægter


§1: Navn, formål og økonomi
Gruppens navn er Yngre Geriatere (YG). YG er en gruppe under Dansk Selskab for Geriatri (DSG).
Formålet med YG er:
At skabe et fagligt og socialt netværk for yngre læger under uddannelse i geriatri, samt yngre læger og medicinstuderende med særlig interesse for specialet.
At danne et forum, hvor medlemmerne kan inspirere hinanden, diskutere holdninger til specialet og give plads til i uformelle rammer at dele erfaringer, samt virke rådgivende i forbindelse med uddannelsen i geriatri.
At fremme uddannelsen for yngre læger i geriatrien med fokus på undervisning og fremlægning af data fra videnskabelige undersøgelser omhandlende geriatriske sygdomme og syndromer.
Der stiles mod 2-3 årlige landsdækkende møder af faglig og social karakter, samt flere lokale arrangementer i løbet af året, hvor sygdomsbilleder med geriatrisk fokus gennemgås og diskuteres.
Foreningen er en interessegruppe under Dansk Selskab for Geriatri og har ingen selvstændig økonomi
§2. Medlemskab
Berettiget til at være medlem af YG er alle yngre læger som er medlem af DSG. Som yngre læge er man automatisk medlem af YG, hvis man er medlem af DSG. Medicinstuderende kan dog efter ansøgning blive associeret medlem af YG uden samtidig at være medlem af et DSG. Ethvert medlem, der har betalt det seneste kontingent, er stemmeberettiget og valgbar til alle gruppens anliggender.
§3. Styregruppen
Der sigtes mod at styregruppen består af mindst 6 og maksimalt 8 medlemmer valgt på generalforsamlingen. Såfremt flere opstiller og vælges ind i styregruppen, kan de valgte kandidater indsættes som suppleanter i styregruppen.
Alle medlemmer af YG er berettiget til at stille op til valg i styregruppen.
I styregruppen vælges en forperson, næstforperson og en sekretær. Styregruppen konstituerer sig i løbet af eller lige efter DSGs årsmøde.
Der stiles mod, at der er mindst en og gerne to fra hver videreuddannelsesregion.
Valgene sker på den ordinære generalforsamling ved simpel majoritet.
Styregruppens medlemmer vælges for 2 år ad gangen, dog kan man maksimalt genvælges i 3 valgperioder. Hvis man bliver overlæge, træder man ud af styregruppen ved næstkommende generalforsamling.
Styregruppen sigter mod at mødes mindst 2 gange årligt.
Styregruppen kan nedsætte udvalg efter behov.
Et medlem fra styregruppen, valgt af styregruppen, sidder med i bestyrelsen i DSG som observatør.
§4. Generalforsamling

Den ordinære generalforsamling afholdes årligt i forårshalvåret - sædvanligvis i forbindelse med årsmødet i DSG - og indkaldes med mindst 14 dages varsel. Der skal udsendes en dagsorden sammen med generalforsamlingens indkaldelse. Afstemning kan ske ved håndsoprækning, men skal være skriftlig, hvis blot et medlem forlanger det. Stemmeafgivning kan ske ved skriftlig fuldmagt til styregruppen.
Medlemmer, der ønsker forslag medtaget på generalforsamlingen, skal indsende disse til styregruppens sekretær senest 15. februar samme år.
§5. Ekstraordinær generalforsamling
Styregruppen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling med mindst 14 dages varsel. Når 10 medlemmer skriftligt stiller forslag om indkaldelse af en ekstraordinær generalforsamling, skal en sådan indkaldes indenfor 2 uger. Der skal udsendes en dagsorden.
§6. kontingent
Stk. 1.
Kontingentet er en del af det indbetalte til DSG og fastsættes på den ordinære generalforsamling i DSG.
Stk. 2.
Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til styregruppen når som helst.
Stk. 3.
Hvis et medlem ikke har betalt kontingent til DSG i et år, betragtes medlemskabet som ophørt. Fornyet medlemskab forudsætter skyldige beløb indbetales til DSG.
Medlemskab for studerende er gratis.
§7. Vedtægtsændringer
ændring af gruppens vedtægter kan bestemmes på en generalforsamling, når forslaget er meddelt medlemmerne samtidig med generalforsamlingens indkaldelse. Til vedtagelse af et forslag kræves simpel majoritet.
§8. Gruppens ophør
Forslag om ophævelse af gruppen behandles efter de i §7 anførte retningslinjer.
Vedtægter er vedtaget ved den stiftende generalforsamling i YG den XX-XX-20XX.
Vedtægtsændringer foretaget på årsmødet den 8. Marts 2024

   2024-06-25