Hoveduddannelse i geriatri

 

Intern Medicin: Geriatri
Intern Medicin: Geriatri beskæftiger sig med sygdomme hos ældre mennesker, både akutte og kroniske sygdomme, men også med de funktionsmæssige konsekvenser af sygdomme og aldersforandringer.
Det geriatriske speciale arbejder tværfagligt på sygehusene og har et nært samarbejde med de praktiserende læger og den kommunale sektor, specielt hjemmeplejen.
Det geriatriske speciale kan ikke defineres på baggrund af enkelte afgrænsede sygdomsgrupper. Specialet beskæftiger sig med hele det intern medicinske område og med områder inden for en række andre specialer.
De vigtigste samarbejdende specialer er de øvrige intern medicinske specialer, gerontopsykiatri, neurologi og ortopædkirurgi. Den geriatriske patient defineres ved sine karakteristika, som er multimorbiditet med en blanding af akutte og kroniske lidelser, aldersforandringer og som følge af denne kompleksitet ofte afledte fysiske og eventuelt psykiske færdighedstab kombineret med eventuelle sociale problemer.
Den geriatriske patient er en ældre patient, men specialet opererer ikke med faste aldersgrænser, gennemsnitsalderen på de geriatriske afdelinger er omkring 80 år.
Arbejdet med geriatriske patienter kræver indsats fra flere fagområder og foregår derfor i et tværfagligt miljø. Geriatrisk rehabilitering omfatter den samlede behandlingsproces, der sigter imod at genoprette fysisk og psykisk formåen og sikre social tilpasning med størst mulig uafhængighed. Dette nødvendiggør bidrag fra læger, plejepersonale, fysioterapeuter, ergoterapeuter og eventuelt diætist og socialrådgiver.

Der er 21 geriatriske afdelinger i Danmark. Primo 2007 var registreret 59 speciallæger.


Faglig profil - Intern Medicin: Geriatri
De egenskaber, som er væsentlige for en læge, der stiler mod specialet Intern Medicin:
Geriatri er nedenfor anført i skematisk form.
Venstre kolonne angiver hvilke egenskaber, der er væsentlige. Højre kolonne angiver, hvad man eksempelvis kan godtage som dokumentation eller indicium for, at lægen faktisk besidder den anførte egenskab.
Den højre kolonne udgør således ikke nogen udtømmende liste over dokumentationsmuligheder.
Egenskab Dokumentation/indicium for denne egenskab
Gode mundtlige
kommunikationsevner
Funktion som mødeleder, deltagelse i (mundtlig)
offentlig debat, foredrag og undervisningserfaring
(ikke nødvendigvis i den medicinske verden)
Gode skriftlige
kommunikationsevner
Eksempler på skriftlig produktion. Der kan eksempelvis være tale om
• Instrukser/guidelines
• patientinformationer
• Læserbreve eller anden form for skriftlige indlæg i den offentlige debat.
• Videnskabelige artikler

 
Akademiske evner og interesse
• Udarbejdelse af evidensbaserede guidelines/instrukser
• Indleverede abstracts til kongresser og selskabsmøder
• Deltagelse med foredrag eller postere ved kongresser og selskabsmøder
• Udarbejdelse af protokol til videnskabeligt projekt / litteraturstudie
• Videnskabelig produktion
• demonstration af forskningsinteresse ved aktuel eller tidligere deltagelse i forskningsprojekter

Organisatoriske /administrative evner og samarbejdsevner
Deltagelse i organisatorisk arbejde. Det behøves ikke være på det medicinske område.
Deltagelse i foreningsarbejde, politisk arbejde, faglige organisationer, bestyrelsesarbejde, frivilligt arbejde og lignende kan i mange tilfælde dokumentere interesse og evne for organisatorisk arbejde
Medicinsk ekspert
Tidligere ansættelse indenfor specialet eller andre relevante specialer (øvrige intern medicinske specialer, neurologi, gerontopsykiatri)
Professionel Demonstration af engagement og målrettethed i planlægning af egen læring og uddannelse.
Målrettethed udelukker ikke, at man undervejs i sit forløb har ændret mål f.eks. skiftet specialeønske. Målrettethed kan demonstreres ved, at man kan gøre rede for sine mål, og demonstrere at man har forfulgt de mål, man undervejs har sat sig. Det betyder ikke, at målet nødvendigvis hele tiden har været det samme.
Interesse for geriatri
• Aktiv deltagelse i det videnskabelige selskab dokumenteret ved mødedeltagelse og evt. deltagelse i selskabets udvalg og arbejdsgrupper.
• Interesse for arbejde med ældre mennesker eksempelvis dokumenteret ved ansættelser uden for sygehussektoren som f.eks. arbejde på plejehjem .
• Interesse og evne for at arbejde med komplekse medicinske, etiske og psykosociale problemstillinger. Kan eksempelvis dokumenteres ved tidligere ansættelser og kursusdeltagelse.
• Interesse for akut intern medicin. kan eksempelvis dokumenteres ved tidligere ansættelser og kursusdeltagelse.
• Interesse og lyst til en helhedsorienteret tilgang til sygdom. Kan eksempelvis demonstreres ved bredde i tidligere ansættelser og kursusdeltagelse.
• Interesse og evne for tværfagligt samarbejde. Kan eksempelvis dokumenteres ved anbefalinger fra tidligere arbejdsplads og deltagelse i tværfaglige projekter/forskning.

Ansøgning om ansættelse i hoveduddannelse.
Det formelle krav for at kunne ansættes i et hoveduddannelsesforløb i Intern Medicin:
Geriatri er en godkendt introduktionsstilling i Intern Medicin. Såfremt introduktionsstillingen ikke er godkendt på ansøgningstidspunktet skal ansøgningen vedlægges ”Generel vurdering Intern Medicin” til dokumentation af at introduktionsstillingen forventes gennemført og godkendt før tiltrædelse i hoveduddannelsesforløb.
Ansøgning sker ved udfyldelse af det gældende ansøgningsskema vedlagt dokumentation iht. til ansøgningsvejledningen.

Ansættelsessamtalen.
Med udgangspunkt i en motiveret ansøgning og den faglige profil indkaldes de ansøgere, som ud fra ansøgningen findes kvalificerede til samtale. Det er således samtalen, der danner det endelige grundlag for indstilling til ansættelse. Herudover har samtalen til formål at give en grundigere introduktion til specialet og dermed sikre den bedst mulige afstemning af forventninger hos både ansøger og ansættelsesudvalg.
Samtalerne foregår i den videreuddannelsesregion hvor hoveduddannelse er søgt og formen vil fremgå at stillingsopslaget.

   2022-03-15